ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN STUDENTEN.NET

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de volgende betekenis:

 1. Account: het ten behoeve van de Gebruiker die zich bij Studenten.net heeft geregistreerd afgeschermde persoonlijke gedeelte op de Site van Studenten.net.
 2. Actie: de door Studenten.net (al dan niet in samenwerking met een derde) ten behoeve van de Gebruiker aangeboden en/of georganiseerd(e) actie en/of prijsvraag waarbij de Gebruiker een of meerdere prijzen kan winnen. Tevens valt hier het door Studenten.net (al dan niet in samenwerking met een derde) ten behoeve van de Gebruiker aangeboden en/of georganiseerde kansspel onder.
 3. Algemene Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van Studenten.net.
 4. Dienst(en): de door Studenten.net aangeboden diensten en faciliteiten. Voor de Gebruiker bestaan de aangeboden diensten en faciliteiten onder meer uit het aanbieden en/of organiseren van Privileges en Acties, het geven van tips en advies en/of het ter beschikking stellen van een databank met stages en vacatures. 
 5. Gebruikersnaam: het e-mailadres van de Gebruiker of de door de Gebruiker opgegeven naam of code waarmee de Gebruiker in combinatie met zijn Wachtwoord toegang krijgt tot zijn Account.
 6. Gegevens en Bestanden: alle op de Site van Studenten.net geplaatste (persoons) gegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto's, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software enzovoort, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
 7. Privilege: het door Studenten.net (al dan niet in samenwerking met een derde) ten behoeve van de Gebruiker aangeboden voordeel of privilege, alsmede de door Studenten.net (al dan niet in samenwerking met een derde) ten behoeve van de Gebruiker aangeboden korting en/of de door Studenten.net (met voordeel) aangeboden producten.
 8. Site: de internetsites van Studenten.net, onder meer te bereiken via domein www.studenten.net, alsmede alle andere internetsites van Studenten.net.
 9. Gebruiker: degene die de Site van Studenten.net bezoekt en/of gebruik maakt van de Diensten en/of Site van Studenten.net.
 10. Studenten.net: een website van ASA Beheer B.V., welke vennootschap deel uitmaakt van het concern van USG People N.V., kantoorhoudende te 1314 CK Almere, aan de P.J. Oudweg 61. Correspondentieadres: Studenten.net, P.J. Oudweg 61, 1314 CK Almere, e-mail: redactie@studenten.net. Daar waar in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Studenten.net staat, dienen tevens de overige door Studenten.net gebruikte (domein- en handels)namen (waaronder studentenbaan.nl, studentenlink.nl, stages.nl, studentenkamers.nl) te worden gelezen.
 11. Wachtwoord: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Gebruiker in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot zijn Account. 

Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Gebruiksvoorwaarden

 1. Op elke toegang en/of elk gebruik van de Site en/of Diensten van Studenten.net zijn de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing.
 2. Door zich toegang te verschaffen tot de Site van Studenten.net, dan wel door gebruik van deze Site te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt de Gebruiker gebonden te zijn aan de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 3. Studenten.net heeft het recht deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Zij zal de Gebruiker alsdan door middel van haar Site op de hoogte stellen van de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 4. De meest actuele Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op de Site van Studenten.net.

Artikel 3 Studenten.net

De Site van Studenten.net is een community platform voor Studenten en Studenten.net helpt Studenten bij het beter, leuker en goedkoper maken van hun studententijd.

Artikel 4 Gebruiksrecht Gebruiker en doeleinden gebruik

 1. Door zichzelf toegang te verschaffen tot de Site van Studenten.net verklaart de Gebruiker wettelijk bevoegd te zijn om gebruik te maken van deze Site en/of de Diensten van Studenten.net.
 2. Studenten.net verleent de Gebruiker onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden een persoonlijk recht om haar Site en de op haar Site ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden te bekijken, te gebruiken en/of te beluisteren op de wijze en in het format waarop deze Gegevens en Bestanden op de Site van Studenten.net ter beschikking zijn gesteld, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik voor persoonlijke en niet commerciële doeleinden plaatsvindt. De Gebruiker is gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven.
 3. Elk gebruik van de Site van Studenten.net en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden geschiedt voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.
 4. De Gebruiker zal zich dusdanig opstellen en gedragen als van een zorgvuldige en verantwoordelijke internetgebruiker mag worden verwacht.
 5. Studenten.net is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van haar Site en/of Diensten, zulks tenzij uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden nadrukkelijk anders volgt.

Artikel 5 Cookies

 1. De Site van Studenten.net maakt gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op de hardware (bijvoorbeeld computer of smartphone) van u als gebruiker achterlaat. Onder de term cookies valt hier ook zogeheten ‘lokale opslag’ en daarmee vergelijkbare technologieën. Cookies verhogen het gebruiksgemak van de Site van Studenten.net. De door cookies verkregen informatie wordt onder meer gebruikt om de Gebruiker te kunnen herkennen als eerdere bezoeker van de Site, om de activiteiten van de Gebruiker op de Site te volgen, om de behoeften van de Gebruiker te kunnen invullen, om een Account aan te kunnen bieden, om online-formulieren automatisch te kunnen voorzien van de Persoonsgegevens van de Gebruiker en om in andere opzichten het bezoek van de Gebruiker aan de Site van Studenten.net te vergemakkelijken. Cookies worden tevens gebruikt om Gebruikersnamen en toegangscodes te onthouden. Op het gebruik van cookies is het cookiestatement van toepassing. Lees hier de laatste versie van het cookiestatement voor meer informatie. 
 2. Indien en voor zover met cookies ook Persoonsgegevens worden verwerkt vallen deze Persoonsgegevens onder het Privacystatement Studenten.net. 

Artikel 6 Onrechtmatig gebruik Site Studenten.net

 1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Site van Studenten.net of de op deze Site ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in artikel 4 lid 2 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden omschreven. Dit betekent onder meer dat de Gebruiker zich dient te houden aan de navolgende bepalingen.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de op de Site van Studenten.net geplaatste Gegevens en Bestanden te verwerken en/of te registreren, dan wel te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords.
 3. Verder is het de Gebruiker niet toegestaan de dienstverlening en/of Site van Studenten.net te verstoren, dan wel te gebruiken voor:

a. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden waartoe hij niet bevoegd is, waartegen derden bezwaar zouden kunnen hebben, dan wel waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig (intellectueel eigendoms)recht van een derde;

b. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden, die als kwetsend kunnen worden ervaren, waarmee of waardoor verboden onderscheid wordt gemaakt (naar bijvoorbeeld godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte of leeftijd) en/of waarvan de inhoud in strijd is met de goede smaak of -zeden (bijvoorbeeld pornografisch materiaal), zulks ter beoordeling van Studenten.net;

c. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden, die als gewelddadig of anderszins verwerpelijk kunnen worden aangemerkt, zulks ter beoordeling van Studenten.net;

d. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden die niet op de waarheid berusten, zulks ter beoordeling van Studenten.net;

e. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van promotiematerialen, junkmail, kettingbrieven of enige andere vorm van communicatie gericht op het bereiken van grote groepen personen;

f. het werven van (betalende) leden, deelnemers aan spelen en/of klanten, zulks in de ruimste zin des woords,;

g. het op enigerlei wijze oproepen van derden tot geweld en/of het lastig vallen en/of stalken van derden;

h. illegale aangelegenheden en/of doeleinden;

i. het maken van inbreuk op de privacy van andere Gebruikers die gebruik maken van de Site en/of Diensten van Studenten.net;

j. het benaderen van andere Gebruikers voor andere doeleinden dan waarvoor zij hebben aangegeven te willen worden benaderd.

 1. Tot slot is het de Gebruiker niet toegestaan andere Gebruikers te hinderen in het gebruik van de Site en/of Diensten van Studenten.net, dan wel aan Studenten.net en/of de Gebruikers die gebruik maken van Studenten.net schade toe te brengen. Hieronder wordt onder meer verstaan:

a. het schenden van de veiligheid of beveiliging van de Site van Studenten.net, dan wel het ondernemen van pogingen daartoe, zulks in de ruimste zin des woords;

b. het wijzigen, wissen of onbruikbaar maken van op de Site van Studenten.net geplaatste Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords;

c. het zich toegang verschaffen tot data die niet voor hem zijn bedoeld;

d. het inloggen op een Account, of server waartoe hij niet is bevoegd;

e. het kopiëren of op enige wijze aanpassen of wijzigen van de door Studenten.net ten behoeve van haar Site samengestelde HTML-codes.

Artikel 7 Aansprakelijkheid voor Gegevens en Bestanden

 1. Studenten.net heeft de inhoud van haar Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Site van Studenten.net bevat echter Gegevens en Bestanden die afkomstig zijn van derden (waaronder Gebruikers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze Gegevens en Bestanden en Studenten.net is niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid daarvan, ongeacht of deze door Studenten.net op de Site zijn geplaatst. Plaatsing door derden van Gegevens en Bestanden op de Site van Studenten.net betekent niet dat Studenten.net achter de inhoud van deze Gegevens en Bestanden staat. Studenten.net heeft geen verplichting de op haar Site geplaatste Gegevens en Bestanden vóór plaatsing te controleren.
 2. Ten aanzien van Gegevens en Bestanden die van Studenten.net zelf afkomstig zijn, geldt dat deze enkel een informatief doel hebben zodat Studenten.net ook ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van (de inhoud van) deze Gegevens en Bestanden Studenten.net niet aansprakelijk is.
 3. Door Gegevens en Bestanden te plaatsen op de Site van Studenten.net verleent de Gebruiker aan Studenten.net het recht tot het gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken van deze Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords.
 4. De Gebruiker gaat er daarnaast door het plaatsen van Gegevens en Bestanden op de Site van Studenten.net mee akkoord dat deze Gegevens en Bestanden worden gebruikt door andere Gebruikers en/of derden.
 5. Studenten.net behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker op de Site van Studenten.net geplaatste Gegevens en Bestanden aan te passen en/of in te korten. Daarnaast is Studenten.net bevoegd de door de Gebruiker op de Site van Studenten.net geplaatste Gegevens en Bestanden om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te verwijderen van haar Site. Hiertoe wordt onder meer overgegaan indien bij Studenten.net een klacht is binnengekomen ten aanzien van (de inhoud van) de geplaatste Gegevens en Bestanden. Het verwijderen van de Gegevens en Bestanden of een gedeelte daarvan geeft de Gebruiker nimmer recht op enige vorm van schadevergoeding,.
 6. Wanneer de door de Gebruiker op de Site van Studenten.net geplaatste Gegevens en Bestanden door derden (waaronder andere Gebruikers) worden overgenomen, verplaatst en/of geplaatst op één of meerdere (andere) websites, verleent de Gebruiker reeds nu voor alsdan het recht aan Studenten.net om hier namens de Gebruiker tegen op te treden indien hier naar het oordeel van Studenten.net aanleiding toe is.

Artikel 8 Toegang Site, storingen en onderbrekingen

 1. Studenten.net kan niet garanderen dat haar Site en/of Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn en is derhalve niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Site en/of haar Diensten.
 2. Daarnaast is Studenten.net niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige interferenties van haar Site en de door haar aangeboden Diensten met het systeem en/of de software van de Gebruiker.
 3. Studenten.net zal zich ertoe inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot haar Site en/of Diensten zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 4. Indien een onderbreking en/of storing wordt veroorzaakt door een Gebruiker of een derde, wiens handelen de Gebruiker kan worden toegerekend, komen alle hiermee gepaard gaande schade en gevolgen voor rekening van de Gebruiker. De Gebruiker zal Studenten.net terzake vrijwaren.
 5. Studenten.net is gerechtigd haar Site en/of Diensten al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 9 Gebruik derden

 1. Studenten.net spant zich in alle redelijkheid in haar systemen en Site te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. Studenten.net kan echter niet garanderen dat derden (waaronder Gebruikers) haar systemen en/of Site (en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden) niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is terzake niet aansprakelijk.
 2. Daarnaast is Studenten.net op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet, niet volledige of niet correcte naleving van de Gebruiker van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, overige door Studenten.net gestelde voorwaarden en/of de geldende de wet- en regelgeving.

Artikel 10 Verwijzingen en links

 1. De Site van Studenten.net bevat verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden en websites van derden kunnen verwijzingen en/of links bevatten naar de Site van Studenten.net.
 2. Verwijzingen en/of links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruiksgemak van de Site van Studenten.net te vergroten en Studenten.net is niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van (de inhoud van) deze websites.
 3. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de Site van Studenten.net opnemen, betekent dat geenszins dat Studenten.net instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Studenten.net op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de Site van Studenten.net.

Artikel 11 Virusprotectie

 1. Alle activiteiten die de Gebruiker op de Site van Studenten.net verricht, dienen vrij te zijn van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, bestanden of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen. Daarnaast is het de Gebruiker niet toegestaan de Site en Diensten van Studenten.net te verstoren met behulp van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, bestanden of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen.
 2. De Gebruiker is gehouden zorg te dragen voor een goede virusprotectie ten aanzien van alle door hem gebruikte middelen, gegevens en bestanden. De Gebruiker dient daarnaast zijn computersysteem dusdanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang tot dit systeem kunnen krijgen.
 3. Studenten.net is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door Studenten.net genomen voorzorgsmaatregelen, op de Site en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen. Studenten.net is evenmin aansprakelijk indien haar Site wordt gehackt of gekraakt, zulks in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld de Site en/of Diensten van Studenten.net (tijdelijk) niet toegankelijk zijn, dan wel de Gegevens en Bestanden van de Gebruiker in handen van derden komen en/of door derden worden gewijzigd.

Artikel 12 Geheimhouding

De Gebruiker is gehouden tot geheimhouding van alle Gegevens en Bestanden van geheime of vertrouwelijke aard die hij heeft verkregen van Studenten.net en/of Gebruikers van de Site en/of Diensten van Studenten.net. Hieronder vallen niet de Gegevens en Bestanden die door Studenten.net en/of de Gebruikers van de Site en/of Diensten van Studenten.net op de Site van Studenten.net zijn geplaatst met de bedoeling deze inzichtelijk te maken voor overige Gebruikers van de Site van Studenten.net.

Artikel 13 Contacten Studenten en derde(n)

 1. Studenten.net kan met behulp van haar Site Gebruikers en derde(n) met elkaar in contact te brengen. Indien en voor zover met behulp van de Site en/of Diensten van Studenten.net contact tot stand komt en dit contact tot enige overeenkomst en/of rechtsbetrekking tussen Gebruikers en derde(n) onderling leidt, is Studenten.net daarbij nimmer als partij betrokken, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Studenten.net kan daarnaast niet garanderen dat de Gebruikers van haar Site of derde(n) bevoegd zijn tot het sluiten van een overeenkomst en/of het aangaan van rechtsbetrekkingen met een andere Gebruiker of derde(n).
 2. Studenten.net is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, kosten en gevolgen voortvloeiend uit de contacten tussen Gebruikers en derde(n) onderling en de tussen hen gemaakte afspraken en/of gesloten overeenkomsten en/of aangegane rechtsbetrekkingen.

Artikel 14 Inbreuk intellectueel eigendom

 1. De Gebruiker is zich ervan bewust dat de Site van Studenten.net Gegevens en Bestanden bevat die eigendom zijn van Studenten.net en/of derden (waaronder andere Gebruikers) en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten).
 2. Niets in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden dan wel op de Site van Studenten.net is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de Gebruiker te verlenen of over te dragen. Het gebruik van de op de Site van Studenten.net geplaatste Gegevens en Bestanden is dan ook beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is beschreven.
 3. De Gebruiker zal zich onthouden van handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht.
 4. De Gebruiker erkent dat hij door ongeoorloofd gebruik te maken van de door Studenten.net en/of derden geplaatste Gegevens en Bestanden, inbreuk maakt op de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 5. Het is de Gebruiker niet toegestaan eventuele vermeldingen en/of kennisgevingen met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht te verwijderen, te verbergen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

Artikel 15 Intellectueel eigendom van de Gebruiker

 1. De intellectuele eigendomsrechten van de Gebruiker ten aanzien van Gegevens en Bestanden (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien en merkenrechten) gaan door het plaatsen daarvan op de Site van Studenten.net niet over op Studenten.net.
 2. Door het plaatsen van Gegevens en Bestanden aanvaardt de Gebruiker het risico dat een derde (waaronder een andere Gebruiker) deze Gegevens en Bestanden (onrechtmatig) gebruikt en/of misbruikt, zulks zonder dat Studenten.net daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk is.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van Studenten.net voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, inkomstenderving, aantasting van de goede naam en/of immateriële schade, is in alle gevallen uitgesloten.
 2. Iedere eventuele uit de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of het gebruik van de Site en/of Diensten van Studenten.net voortvloeiende aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,- per gebeurtenis en maximaal € 5.000,- per kalenderjaar.
 3. De aansprakelijkheid van Studenten.net zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.
 4. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend - ten aanzien van onderwerpen waarbij de aansprakelijkheid van Studenten.net reeds afzonderlijk in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 17 Vragen, opmerkingen en klachten

 1. Indien de Gebruiker vragen, opmerkingen en/of klachten heeft met betrekking tot Studenten.net, de Site van Studenten.net en/of aangeboden Privileges en/of Acties, kan hij deze per e-mail stellen of kenbaar maken via redactie@studenten.net. Studenten.net streeft ernaar om binnen vier weken op de e-mail van de Gebruiker te reageren.
 2. Studenten.net is bevoegd de Gebruiker ter verificatie nadere vragen te stellen voordat zij op de vragen, opmerkingen en/of klachten van de Gebruiker reageert, zulks teneinde er zeker van te zijn dat de vraag, opmerking of klacht van de Gebruiker zelf afkomstig is en niet van een derde die zich als de Gebruiker voordoet.

Artikel 18 Privacystatement

Ten aanzien van de verwerking van de door de Gebruiker aan Studenten.net verstrekte (persoons)gegevens wordt verwezen naar het Privacystatement van Studenten.net. Dit Privacystatement dient als onlosmakelijk deel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te worden beschouwd. De laatste versie van het Privacystatement kan worden ingezien door hier te klikken.

Artikel 19 Naleven Algemene Gebruiksvoorwaarden en wet- en regelgeving

 1. Ingeval de Gebruiker zijn verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of niet naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen), zulks in de ruimste zin des woords. De Gebruiker zal Studenten.net alsdan terzake vrijwaren.
 2. Studenten.net is in de in lid 1 genoemde gevallen bevoegd de Gebruiker terzake een waarschuwing te geven, andere Gebruikers terzake te informeren, de registratie van de Gebruiker per omgaande te beëindigen, dan wel zijn Account op te heffen. Een en ander zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden en zulks onverminderd het recht van Studenten.net om nadere (rechts)maatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20 (Ver)nietig(baar)heid en toepasselijk recht

 1. Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. Studenten.net zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.
 2. Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam wordt bevoegd geacht ter zake van eventuele geschillen.

II. REGISTRATIE

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel I) uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing op de Gebruiker die zich bij Studenten.net registreert.

Artikel 21 Registratie

 1. Om van bepaalde Diensten van Studenten.net gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zich te registreren bij Studenten.net. de Opdrachtgever dient zich altijd bij Studenten.net te registreren indien zij gebruik wil maken van de Diensten van Studenten.net.
 2. De Gebruiker kan zich bij Studenten.net registreren met behulp van het online registratieformulier waarbij hij een Account dient aan te maken zoals beschreven op de Site van Studenten.net. Daarbij wordt hij onder meer verzocht een Gebruikersnaam en Wachtwoord aan te maken waarmee hij voortaan kan inloggen op zijn Account.
 3. Natuurlijke personen onder de zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van een ouder of voogd.
 4. Het staat Studenten.net vrij de registratie van de Gebruiker om haar moverende redenen niet te accepteren. In dat geval wordt geen Account aangemaakt.
 5. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Gebruikersnaam, Wachtwoord en/of Account, al dan niet tegen betaling, over te dragen.
 6. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor het gebruik van zijn Gebruikersnaam en Wachtwoord, ongeacht of dit gebruik met of zonder zijn toestemming geschiedt. De Gebruiker zal Studenten.net terstond informeren over eventueel misbruik van de aan hem verstrekte Gebruikersnaam en Wachtwoord.
 7. Studenten.net is bevoegd de Gebruiker om haar moverende redenen te verplichten een nieuwe Wachtwoord aan te maken.
 8. De Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door hem bij zijn registratie doorgegeven (persoons)gegevens.

Artikel 22 Beheren Account

 1. De Gebruiker kan aangeven over welke zaken hij wenst te worden geïnformeerd en/of welk soort informatie hij van Studenten.net wenst te ontvangen. Tevens kan hij bij zijn registratie aangeven of hij de digitale nieuwsbrief van Studenten.net wenst te ontvangen.
 2. Na zijn registratie kan de Gebruiker de geregistreerde gegevens in zijn Account op elk gewenst moment wijzigen en zich afmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kan de Gebruiker zich afmelden voor de digitale nieuwsbrief van Studenten.net door gebruik te maken van de zogenaamde opt-out mogelijkheid onder deze nieuwsbrief en/of berichten.

Artikel 23 Beëindiging registratie

 1. De Gebruiker kan zijn registratie op elk gewenst moment beëindigen door hiertoe een schriftelijk verzoek bij Studenten.net in te dienen via Studenten.net, P.J. Oudweg 61, 1314 CK Almere, e-mail: redactie@studenten.net. In dat geval zal Studenten.net de registratie binnen zeven werkdagen beëindigen.
 2. Studenten.net is bevoegd de Gebruiker ter verificatie nadere vragen te stellen voordat zij de registratie van de Gebruiker beëindigd, zulks teneinde er zeker van te zijn dat het verzoek tot beëindiging van de Gebruiker zelf afkomstig is en niet van een derde die zich als de Gebruiker voordoet.
 3. Het staat Studenten.net vrij de registratie van de Gebruiker om haar moverende redenen per direct te beëindigen door (onder meer) de Gebruikersnaam en het Wachtwoord van de Gebruiker te blokkeren en zijn Account op te heffen.
 4. Studenten.net kan de registratie van de Gebruiker ondermeer beëindigen indien de Gebruiker in strijd handelt met de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of de door Studenten.net en/of door Studenten.net geselecteerde en/of gecontracteerde derden gestelde nadere voorwaarden en/of overige voorwaarden, dan wel in strijd handelt met de Nederlandse wet- en/of regelgeving en/of de algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Daarnaast kan de registratie onder andere worden beëindigd indien de Gebruiker weigert in te stemmen met nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden, alsmede ingeval van misbruik van de Gebruikersnaam en/of Wachtwoord, onverwachte technische problemen en/of indien er sprake is van een langere periode van inactiviteit, zulks ter beoordeling van Studenten.net.
 5. Studenten.net is nimmer tot betaling van enige schadevergoeding gehouden indien zij de registratie van de Gebruiker beëindigt.
 6. Indien de Gebruiker op het moment van het beëindigen van zijn registratie gebruik maakt van één of meerdere Privileges en/of Acties waarvoor registratie bij Studenten.net is benodigd, vervalt door de beëindiging van de registratie ook de mogelijkheid om van de Privileges en/of Acties gebruik te maken, zulks tenzij Studenten.net en/of de geselecteerde of gecontracteerde derde, die het Privilege en/of de Actie (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt, anders beslist.
 7. Verplichtingen uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de registratie van de Gebruiker voort te duren, blijven na het eindigen van de registratie onverkort voortbestaan.

III. PRIVILEGES

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast deel I van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing op de Gebruiker die gebruik maakt van Privileges zoals aangeboden op de Site van Studenten.net.

Artikel 24 Privileges

 1. Studenten.net biedt de Gebruiker diverse Privileges aan. Voor het gebruik van sommige Privileges is het noodzakelijk dat de Gebruiker zich bij Studenten.net heeft geregistreerd.
 2. De Gebruiker kan te allen tijde zelf aangeven of en van welke Privileges hij gebruik wenst te maken.
 3. De Gebruiker wordt via de Site van Studenten.net geïnformeerd over eventuele Privileges. Daarnaast kan de Gebruiker die zich bij Studenten.net heeft geregistreerd hier via de digitale nieuwsbrief, SMS of ander elektronisch communicatiemiddel over worden geïnformeerd (mits hij heeft aangegeven deze te willen ontvangen).
 4. De door Studenten.net aangeboden Privileges worden veelal (geheel of gedeeltelijk) mogelijk gemaakt of aangeboden door een door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde.
 5. Studenten.net is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en/of inhoud van de door Studenten.net aangeboden Privileges en/of de schade voortvloeiend uit het gebruik dat de Gebruiker van deze Privileges maakt, zulks indien en voor zover deze Privileges (geheel of gedeeltelijk) door een door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde worden aangeboden of mogelijk worden gemaakt.
 6. Het kan voorkomen dat niet alle aangeboden Privileges nog verkrijgbaar zijn. Indien een door Studenten.net aangeboden Privilege niet verkrijgbaar is, is Studenten.net terzake nimmer aansprakelijk.
 7. Studenten.net is niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van de door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde die het Privilege (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt.
 8. Studenten.net is niet aansprakelijk voor het verkeerd aanleveren van informatie met betrekking tot het aangeboden Privilege door de door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde die dit Privilege (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt.
 9. Indien door gebruikmaking van een Privilege een overeenkomst en/of rechtsverhouding tot stand komt tussen de Gebruiker en de door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde die het Privilege (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt, dan is Studenten.net daarbij nimmer als partij betrokken tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 25 Nadere voorwaarden

 1. Studenten.net en/of de door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde die het Privilege (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt, kan ten aanzien van (de gebruikmaking van) het Privilege nadere voorwaarden stellen. Deze nadere voorwaarden dienen als onlosmakelijk deel van dit deel (deel II) van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden te worden beschouwd tenzij nadrukkelijk (schriftelijk) anders is bepaald.
 2. De Gebruiker bepaalt zelf of hij met de nadere voorwaarden als genoemd in lid 1 wenst in te stemmen door al dan niet gebruik te maken van het aangeboden Privilege. Studenten.net is nimmer aansprakelijk ten aanzien van (de inhoud van) de door haar geselecteerde of gecontracteerde derde gestelde nadere voorwaarden.
 3. Ingeval van strijdigheid tussen dit deel (deel II) van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de door Studenten.net en/of de door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde gestelde nadere voorwaarden, prevaleert hetgeen in de nadere voorwaarden is bepaald.

Artikel 26 Gebruikmaking Privilege

 1. Studenten.net behoudt zich het recht voor de Gebruiker het Privilege te onthouden, zulks in het bijzonder wanneer de Gebruiker niet voldoet aan de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of de gestelde nadere voorwaarden, dan wel anderszins onrechtmatig jegens Studenten.net handelt. Studenten.net is niet aansprakelijk wanneer de Gebruiker het Privilege wordt onthouden.
 2. Studenten.net is te allen tijde bevoegd een Privilege in te trekken en/of inhoudelijk te wijzigen, zulks zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden.
 3. Bij elk Privilege wordt in beginsel op de Site van Studenten.net vermeld op welke wijze en in welke periode van dit Privilege gebruik kan worden gemaakt.
 4. Indien aan de gebruikmaking van het Privilege meer kosten zijn verbonden dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail en/of het gebruik van internet zullen deze kosten bij het desbetreffende Privilege worden vermeld.
 5. Studenten.net is niet  aansprakelijk indien later dan aangekondigd van het Privilege gebruik kan worden gemaakt, dan wel de inhoud van het Privilege afwijkt van hetgeen staat vermeld op de Site van Studenten.net.
 6. Wanneer het Privilege bestaat uit (gratis) toegangskaarten en/of entreebewijzen voor een evenement, zulks in de ruimste zin des woords, is Studenten.net niet aansprakelijk indien dit evenement om enigerlei reden niet doorgaat, dan wel indien de Gebruiker deze toegangskaarten en/of entreebewijzen te laat ontvangt als gevolg van enig tekortschieten aan de zijde van het post- of koeriersbedrijf dat deze toegangskaarten en/of entreebewijzen bij de Gebruiker dient af te leveren. Tevens is Studenten.net niet aansprakelijk indien de Gebruiker de toegangskaarten en/of entreebewijzen niet of te laat afhaalt op het postkantoor of de daartoe aangewezen locatie.

IV. ACTIEVOORWAARDEN

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast deel I van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing op de Gebruiker die deelneemt aan een Actie van Studenten.net.

Artikel 27 Acties Studenten.net

 1. Studenten.net organiseert diverse Acties. Om aan bepaalde Acties te kunnen deelnemen is het in sommige gevallen vereist dat de Gebruiker zich eerst bij Studenten.net registreert.
 2. De Gebruiker bepaalt te allen tijde zelf of hij aan een Actie van Studenten.net wenst deel te nemen.
 3. De Gebruiker wordt via de Site van Studenten.net geïnformeerd over eventuele Acties. Daarnaast kan de Gebruiker die zich bij Studenten.net heeft geregistreerd hier via de digitale nieuwsbrief, SMS of ander elektronisch communicatiemiddel over worden geïnformeerd (mits hij heeft aangegeven deze te willen ontvangen).
 4. De Acties van Studenten.net worden veelal (geheel of gedeeltelijk) mogelijk gemaakt of aangeboden door een door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde.
 5. Studenten.net is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en/of inhoud van de aangeboden Acties wanneer deze Acties (geheel of gedeeltelijk) door een door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde worden aangeboden of mogelijk worden gemaakt.
 6. Studenten.net is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit deelname aan enige Actie van Studenten.net, dan wel voor eventuele storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de Actie en/of het aanwijzen van de winnaar(s).
 7. Studenten.net is niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van de door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde die de Actie (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt.
 8. Studenten.net is niet aansprakelijk voor het verkeerd aanleveren van informatie over de Actie en/of over de uitvoering van de Actie door de door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde die de Actie (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt.

Artikel 28 Nadere voorwaarden

 1. Studenten.net en/of de door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde die de Actie (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt, kan per Actie nadere voorwaarden stellen. Deze nadere voorwaarden dienen als onlosmakelijk deel van dit deel (deel IV) van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden te worden beschouwd.
 2. De Gebruiker bepaalt zelf of hij met de nadere voorwaarden wenst in te stemmen door al dan niet deel te nemen aan de Actie. Studenten.net is nimmer aansprakelijk ten aanzien van (de inhoud van) de door haar geselecteerde of gecontracteerde derde gestelde nadere voorwaarden.
 3. Ingeval van strijdigheid tussen dit deel (deel IV) van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de door Studenten.net en/of de door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde gestelde nadere voorwaarden, prevaleert hetgeen in de nadere voorwaarden is bepaald.

Artikel 29 Deelname Actie

 1. Om deel te kunnen nemen aan een Actie van Studenten.net dient de Gebruiker tenminste 16 jaar te zijn.
 2. Studenten.net behoudt zich het recht voor om de Gebruiker om haar moverende redenen te diskwalificeren dan wel van deelname uit te sluiten, zulks in het bijzonder wanneer de Gebruiker niet voldoet aan de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of de gestelde nadere voorwaarden, dan wel anderszins onrechtmatig jegens Studenten.net handelt. Studenten.net is niet aansprakelijk indien de Gebruiker van deelname wordt uitgesloten en/of wordt gediskwalificeerd.
 3. Studenten.net is te allen tijde bevoegd een Actie voortijdig te beëindigen en/of inhoudelijk te wijzigen, zulks zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden.
 4. Per Actie wordt op de Site van Studenten.net vermeld op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen.
 5. Acties via SMS of ander elektronisch communicatiemiddel hebben een geldigheid van 12 uur na verzending, tenzij anders vermeld.
 6. Indien aan deelname meer kosten zijn verbonden dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail en/of het gebruik van internet dan zullen deze kosten bij de desbetreffende Actie worden vermeld.

Artikel 30 Bepaling van de winnaar(s)

 1. Het aanwijzen van de winnaar van een Actie geschiedt op onpartijdige wijze en binnen drie maanden nadat de periode van deelname aan de Actie is gesloten.
 2. Per Actie wordt nader bepaald welke prijs of prijzen de Gebruiker kan winnen. De winnaar van een Actie worden vermeld op de Site van Studenten.net en/of ontvangt per post, SMS, email, telefoon of ander elektronisch communicatiemiddel nader bericht. Door deelname aan enige Actie verklaart de Gebruiker ermee akkoord te gaan dat zijn naam op de Site van Studenten.net wordt geplaatst indien hij tot de winnaar(s) behoort.
 3. De winnaar ontvangt zijn prijs in beginsel binnen enkele weken nadat hij bericht heeft ontvangen dat hij een prijs heeft gewonnen. De prijs wordt per post aan de winnaar verzonden of persoonlijk aan de winnaar overhandigd indien dit in de nadere voorwaarden is bepaald of gelet op de aard van de prijs noodzakelijk is.
 4. Indien de prijs onverhoopt niet beschikbaar mocht zijn, ontvangt de winnaar een vervangende gelijkwaardige prijs.
 5. Studenten.net is niet aansprakelijk indien de prijs later dan aangekondigd wordt uitgereikt, of indien de (vervangende) prijs afwijkt van de in de Actie genoemde prijs. Voorts is Studenten.net niet aansprakelijk indien de Gebruiker de prijs niet, te laat of beschadigd ontvangt als gevolg van enig tekortschieten aan de zijde van het post- of koeriersbedrijf, dan wel doordat de Gebruiker de prijs niet afhaalt op het postkantoor en/of de daartoe aangewezen locatie.
 6. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, wordt de prijs niet uitgereikt.
 7. De te winnen prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.
 8. Wanneer de prijs bestaat uit (gratis) toegangskaarten en/of entreebewijzen voor een evenement, zulks in de ruimste zin des woords, is Studenten.net niet aansprakelijk indien dit evenement om enigerlei reden niet doorgaat.

Artikel 31 Kansspelbelasting

Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door Studenten.net tenzij in de nadere voorwaarden bij de Actie anders is bepaald. Overige belastingen komen voor rekening van de (winnende) Gebruiker.

Artikel 32 Medewerking promotionele activiteiten

De winnaar van de Actie kan worden gevraagd om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de Actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Door deelname aan de Actie geeft Gebruiker Studenten.net op voorhand toestemming om de foto- of filmopnamen en/of interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook ten behoeve van promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie. Studenten.net is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Gebruiker.