PRIVACYSTATEMENT STUDENTEN.NET

Inleiding

Dit is het Privacystatement van Studenten.net. Studenten.net is een website van ASA Beheer B.V. De website houdt zich bezig met het genereren en delen van content, het maken van reclame dan wel het houden van acties en/of het aanbieden van kortingen specifiek voor en door studenten. 

ASA Beheer B.V. maakt deel uit van het concern van USG People N.V. dat zich voornamelijk bezighoudt met diensten op het gebied van arbeid en arbeidsbemiddeling. Het betreft hier (onder meer) de labels Start People, Unique, Secretary Plus, USG Professionals, ASA, Technicum, CapitalP, USG Freelance en Receptel, waarbij een label uit meerdere werkmaatschappijen kan bestaan (bijvoorbeeld Start People en Start People Inhouse Services). 

ASA Beheer B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Studenten.net. Daar waar in dit Privacystatement Studenten.net staat, wordt bedoeld ASA Beheer B.V.

U kunt zich op de site van Studenten.net  aanmelden voor verschillende diensten, registreren en/of daarvoor een gebruikersaccount aanmaken. U kunt uw account op elk moment verwijderen, verbeteren, aanvullen, updaten, corrigeren en/of wijzigen.

Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan Studenten.net verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Gegevens die wij verwerken van website bezoekers

In het algemeen kunt u onze website(s) bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de bezoekers van onze website(s). Daarnaast verwerken wij gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website(s) en –pagina’s bezoekt, de regio van waaruit u onze website(s) bezoekt, de website(s) via welke u op onze website(s) bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website(s) die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website(s).

Deze verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om de inhoud van de website(s) van Studenten.net optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website(s). Wij kunnen niet-identificeerbare informatie eventueel doorgegeven aan derden en deze gegevens worden bewaard voor toekomstig gebruik. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar ons cookiestatement zoals dat op onze website(s) staat.

Artikel 1 Definities

In dit Privacystatement worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis.

 1. Account: het ten behoeve van de Gebruiker die zich daartoe heeft geregistreerd, afgeschermde persoonlijke gedeelte op de Site van Studenten.net. 
 2. Actie: de door Studenten.net (al dan niet in samenwerking met een derde) aangeboden en/of georganiseerd(e) actie en/of prijsvraag waarbij de Gebruiker één of meerdere prijzen kan winnen. Tevens valt hier het door Studenten.net (al dan niet in samenwerking met een derde) aangeboden en/of georganiseerde kansspel onder.
 3. AP: Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van Persoonsgegevens. 
 4. Dienst(en): de door Studenten.net aangeboden diensten en faciliteiten, waaronder het verstrekken van informatie aan en/of het delen van kennis met de Gebruiker, alsmede het aanbieden en/of organiseren van Privileges en Acties.
 5. Gebruiker: de natuurlijke persoon die één of meerdere van zijn Persoonsgegevens aan Studenten.net verstrekt en/of waarover Studenten.net één of meerdere Persoonsgegevens ontvangt.
 6. Gebruikersnaam: het e-mailadres van de Gebruiker of de door de Gebruiker opgegeven naam of code waarmee de Gebruiker die zich daartoe heeft geregistreerd, in combinatie met zijn Wachtwoord toegang krijgt tot zijn Account, gebruik kan maken van bepaalde Privileges en/of deel kan nemen aan bepaalde Acties.
 7. Gegevens en Bestanden: alle op de Site van Studenten.net geplaatste (persoons)gegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto's, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software enzovoort, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
 8. Persoonsgegeven: elk gegeven waarmee Gebruiker direct of indirect kan worden geïdentificeerd dan wel identificeerbaar is.
 9. Privacystatement: het onderhavige privacystatement van Studenten.net.
 10. Privilege: het door Studenten.net (al dan niet in samenwerking met een derde) aangeboden voordeel of privilege, alsmede de door Studenten.net (al dan niet in samenwerking met een derde) aangeboden korting.
 11. Site: de internetsites van Studenten.net, onder meer te bereiken via domein www.studenten.net, alsmede alle andere internetsites van Studenten.net.
 12. Studenten.neteen website van ASA Beheer B.V., welke vennootschap deel uitmaakt van het concern van USG People N.V., kantoorhoudende te 1314 CK Almere, aan de P.J. Oudweg 61. Correspondentieadres: Studenten.net, P.J. Oudweg 61, 1314 CK Almere, e-mail: redactie@studenten.net. Daar waar in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Studenten.net staat, dienen tevens de overige door Studenten.net gebruikte (domein- en/of handels)namen (waaronder studentenbaan.nl, studentenlinks.nl, stages.nl, studentenkamers.nl) te worden gelezen. ASA Beheer B.V. is als verantwoordelijke in de zin van artikel 1, sub d. van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan te merken.
 13. Wachtwoord: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Gebruiker die zich daartoe heeft geregistreerd, in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot zijn Account, gebruik kan maken van bepaalde Privileges en/of deel kan nemen aan bepaalde Acties. Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Dit Privacystatement is van toepassing op de verwerking van alle Persoonsgegevens die de Gebruiker op enigerlei wijze aan Studenten.net verstrekt, dan wel Studenten.net op enigerlei wijze over de Gebruiker ontvangt.
 2. Studenten.net hecht het grootste belang aan de privacy van de Gebruiker die Persoonsgegevens aan haar verstrekt en/of waarover zij Persoonsgegevens ontvangt. Zij gebruikt alle verstrekte en ontvangen Persoonsgegevens alleen voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens.

Artikel 3 Algemene Gebruikersvoorwaarden
Naast dit Privacystatement zijn op elke toegang en/of elk gebruik van de Site en/of Diensten van Studenten.net de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Studenten.net van toepassing. Dit Privacystatement wordt geacht onlosmakelijk deel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden uit te maken. De Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen worden ingezien door hier te klikken.

Artikel 4 Verstrekken Persoonsgegevens en aanmaken Account

 1. De Site van Studenten.net. is een community platform voor studenten. Studenten.net deelt kennis met de Gebruiker, verstrekt de Gebruiker informatie en biedt Privileges en Acties aan waarvan de Gebruiker gebruik kan maken en/of waaraan hij kan deelnemen.
 2. De Site van Studenten.net is openbaar en wereldwijd toegankelijk.
 3. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Studenten.net kan de Gebruiker worden verzocht één of meerdere Persoonsgegevens aan Studenten.net te verstrekken. Elke Gebruiker kan zich daarnaast op de Site van Studenten.net laten registreren en een Account aanmaken. De Gebruiker dient hiertoe meerdere Persoonsgegevens aan Studenten.net te verstrekken.
 4. Personen onder de zestien jaar mogen hun Persoonsgegevens alleen aan Studenten.net verstrekken met voorafgaande toestemming van een ouder of voogd.

Artikel 5 Verantwoordelijke

ASA Beheer B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens binnen Studenten.net en wordt hierna aangeduid als Studenten.net. 

Artikel 6 Doeleinden verwerking

 1. De door de Gebruiker aan Studenten.net verstrekte Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt met het doel:

a. de registratie van de Gebruiker uit te kunnen voeren en te beheren en de Gebruiker toegang te verlenen tot zijn persoonlijke Account;

b. de Gebruiker gebruik te kunnen laten maken van de Site en Diensten van Studenten.net, zulks in de ruimste zin des woords;

c. de Gebruiker de mogelijkheid te geven een Account aan te maken, te beheren en/of aan te passen en aan het Account gegevens en bestanden toe te voegen

d. de Gebruiker de mogelijkheid te geven gebruik te maken van door Studenten.net (al dan niet in samenwerking met een derde) aangeboden Privileges en/of deel te nemen aan door Studenten.net (al dan niet in samenwerking met een derde) aangeboden Acties;

e. deze door te geven aan een door Studenten.net geselecteerde of gecontracteerde derde die een Actie of Privilege, waaraan of waarvan de Gebruiker deelneemt of gebruik maakt, geheel of gedeeltelijk mogelijk maken;

f. de Gebruiker (per e-mail, SMS, telefoon of ander elektronisch communicatiemiddel) informatie te doen toekomen van en met betrekking tot de door hem gevraagde onderwerpen en/of onderdelen van Studenten.net en/of zaken die voor de Gebruiker naar het oordeel van Studenten.net van belang zijn (waaronder updates van de Site van Studenten.net, (nieuwe) activiteiten van Studenten.net en/of speciale Acties en/of Privileges);

g. de Gebruiker te informeren over Diensten, Acties of Privileges, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om Gebruiker aanbiedingen te kunnen doen;

h. de Gebruiker te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde derden door plaatsing van informatie hieromtrent op onze Site dan wel door informatie hierover op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke;

i. de Gebruiker berichten en/of andere Gegevens en Bestanden te laten plaatsen op de Site van Studenten.net;

j. de (inhoud van de) Site van Studenten.net en de daarop geplaatste advertenties beter op de wensen en behoeften van de Gebruiker af te stemmen;

k. de gegevens van de Gebruiker door te geven aan derden indien en voor zover de Gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld door aan te geven informatie over of met betrekking tot een bepaald(e) product of dienst te willen ontvangen);

l. de Gebruiker te informeren over de producten en/of diensten van derden door plaatsing van informatie hieromtrent op de Site van Studenten.net dan wel door opname hiervan in haar informatievoorziening (per e-mail, SMS, telefoon of ander elektronisch communicatiemiddel) richting de Gebruiker;

m. de Gebruiker te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van de Site van Studenten.net door andere bezoekers of Gebruikers van de Site van Studenten.net voor zover dit noodzakelijk is voor het tegengaan en/of beperken van het oneigenlijke gebruik of misbruik;

n. andere gebruikers van de Site van Studenten.net te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van de Site van Studenten.net door de Gebruiker;

o. de gegevens te gebruiken voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van markt- en data-analyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;

p. deze te verstrekken aan bedrijven en/of personen die door Studenten.net zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (bewerkers).

 1. Door Persoonsgegevens te verstrekken aan Studenten.net geeft de Gebruiker Studenten.net het recht deze gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden.
 2. Door Persoonsgegevens op de Site van Studenten.net te plaatsen (door bijvoorbeeld een oproep te plaatsen, dan wel door te reageren op een bepaald onderwerp) geeft de Gebruiker aan Studenten.net het recht tot het gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken van deze gegevens door of met behulp van haar Site.
 3. Wanneer de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden gebruikt om hem per e-mail, SMS, telefoon of ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over de door hem geselecteerde onderwerpen en/of onderdelen van Studenten.net en/of zaken die voor de Gebruiker naar het oordeel van Studenten.net van belang zijn, kan de Gebruiker zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door gebruik te maken van de in het desbetreffende bericht opgenomen afmeldmogelijkheid, dan wel door dit op de Site van Studenten.net aan te geven.
 4. Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland, met inbegrip van landen die geen (gelijkwaardige) privacywetgeving kennen. Studenten.net heeft echter de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven Persoonsgegevens adequaat worden beschermd. 
 5. Studenten.net bewaart Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 7 Persoonsgegevens

Studenten.net verwerkt onder meer de volgende Persoonsgegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, overige contactgegevens, geboortedatum, geslacht, het bezit van een rijbewijs, gebruikersnaam en wachtwoord van Gebruiker. Een of meer van voorgaande Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt het social media profiel van Gebruiker indien daarvoor toestemming door Gebruiker is gegeven.  

Artikel 8 Verstrekken gegevens aan derden

 1. Studenten.net verstrekt geen Persoonsgegevens van de Gebruiker aan derden, behoudens indien en voor zover:

a. dit als zodanig in dit Privacystatement is aangegeven, met name in artikel 6, en/of;

b. Studenten.net daartoe op grond van de wet wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht, en/of;

c. dit naar het oordeel van Studenten.net noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom (inclusief die van de aan haar gelieerde ondernemingen) te beschermen, dan wel om strafbare feiten te voorkomen, op te sporen, en/of te vervolgen en/of de staatsveiligheid of veiligheid van Gebruiker te beschermen; 

d. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte Persoonsgegevens.

 1. Studenten.net kan daarnaast de Persoonsgegevens van de Gebruiker aan bedrijven en/of personen verstrekken die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (bewerkers), waaronder bedrijven en personen die buiten Nederland zijn gevestigd, zulks met inbegrip van landen die geen (gelijkwaardige) privacywetgeving kennen, een en ander conform de geldende wet en/of regelgeving op het gebied van privacy. De hiervoor genoemde bedrijven en/of personen krijgen enkel toegang tot de Persoonsgegevens van de Gebruiker indien dit strikt noodzakelijk is om de door Studenten.net opgedragen taken uit te voeren. Studenten.net verplicht zich met de door haar ingeschakelde bedrijven en/of personen overeen te komen dat deze de Persoonsgegevens van de Gebruiker niet aan derden verstrekken of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Daarnaast heeft Studenten.net de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven Persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Artikel 9 Persoonsgegevens geplaatst door Gebruiker en gebruik van deze gegevens door derden

 1. Studenten.net is niet verantwoordelijk voor de door een Gebruiker op haar Site geplaatste Persoonsgegevens van een derde en kan voor het openbaar maken van deze gegevens geenszins aansprakelijk worden gesteld.
 2. Studenten.net gaat er van uit dat de Gebruiker toestemming heeft gevraagd en verkregen om de door hem op de Site geplaatste Persoonsgegevens van een derde te plaatsen en openbaar te (laten) maken.
 3. Wanneer de Gebruiker Persoonsgegevens plaatst op de Site van Studenten.net kunnen deze Persoonsgegevens door andere derden worden verzameld en/of gebruikt zonder dat Studenten.net daar controle over of wetenschap van heeft.
 4. Het kan voorkomen dat de Site van Studenten.net door derden wordt gebruikt die in het buitenland zijn gevestigd waar geen gelijkwaardige privacywetgeving geldt.
 5. Studenten.net kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat derden maken van de door de Gebruiker op haar Site geplaatste Persoonsgegevens van zichzelf of derden. Tevens is Studenten.net niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derden.

Artikel 10 Verwerken van bijzondere Persoonsgegevens

Studenten.net verwerkt uitsluitend bijzondere Persoonsgegevens van de Student, voor zover de Gebruiker hier expliciet toestemming voor geeft dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.

Artikel 11 Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden

 1. Studenten.net spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de Persoonsgegevens van Gebruiker te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Studenten.net, die namens Studenten.net toegang hebben tot de Persoonsgegevens van Student, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
 2. Ondanks de door Studenten.net genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de Persoonsgegevens van Gebruiker voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Studenten.net is hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk.
 3. Studenten.net aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de Persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze Persoonsgegevens op grond van dit Privacystatement of met toestemming van Gebruiker zijn verstrekt, dan wel door de Gebruiker zelf door of via de Site van Studenten.net kenbaar zijn gemaakt. Evenmin is Studenten.net aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van Studenten.net voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, inkomstenderving, aantasting van de goede naam en/of immateriële schade, is in alle gevallen uitgesloten.
 2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,-- per gebeurtenis en maximaal € 5.000,-- per kalenderjaar.
 3. De aansprakelijkheid van Studenten.net zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 13 Inzagerecht

   
 1. De Gebruiker kan Studenten.net op elk gewenst moment via redactie@studenten.net of door een brief te sturen naar Studenten.net p.a. P.J. Oudweg 61, 1314 CK Almere, verzoeken aan te geven welke gegevens Studenten.net van hem verwerkt. Studenten.net zal binnen vier weken op het verzoek van de Gebruiker reageren.
 1. Studenten.net is bevoegd de Gebruiker ter verificatie nadere vragen te stellen voordat zij op het verzoek van de Gebruiker reageert, zulks teneinde er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van de Gebruiker zelf afkomstig is en niet van een derde die zich als de Gebruiker voordoet.

Artikel 14 Vragen, opmerkingen en klachten

 1. Indien de Gebruiker vragen, opmerkingen of klachten heeft aangaande dit Privacystatement en de manier waarop Studenten.net zijn Persoonsgegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan hij deze per e-mail aan Studenten.net kenbaar maken via redactie@studenten.net, dan wel een brief te sturen naar ASA Beheer B.V., ter attentie van Studenten.net, P.J. Oudweg 61, 1314 CK Almere,.
 2. Studenten.net is bevoegd de Gebruiker ter verificatie nadere vragen te stellen voordat zij op het verzoek van de Gebruiker reageert, zulks teneinde er zeker van te zijn dat de vraag, opmerking of klacht van de Gebruiker zelf afkomstig is en niet van een derde die zich als de Gebruiker voordoet.

Artikel 15 Beëindigen registratie

 1. Indien de Gebruiker zich bij Studenten.net heeft geregistreerd, kan hij zijn registratie op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar redactie@studenten.net. In dat geval zal Studenten.net de registratie binnen zeven werkdagen beëindigen.
 2. Studenten.net is bevoegd de Gebruiker ter verificatie nadere vragen te stellen voordat zij de registratie van de student beëindigd, zulks teneinde er zeker van te zijn dat het verzoek tot beëindiging van de Gebruiker zelf afkomstig is en niet van een derde die zich als de Gebruiker voordoet.
 3. Bij beëindiging van de registratie van de Gebruiker wordt zijn profiel verwijderd en zijn Account opgeheven. Studenten.net bewaart na beëindiging van de registratie een archiefkopie van de door de Gebruiker aan Studenten.net verstrekte gegevens voor administratieve doeleinden indien en voor zolang toegestaan binnen de toepasselijke wet- en regelgeving.
 4. Beëindiging van de registratie betekent niet dat de Persoonsgegevens die de Gebruiker op de Site van Studenten.net heeft geplaatst worden verwijderd. Deze gegevens worden door Studenten.net eerst na een nadrukkelijk schriftelijk verzoek daartoe van de Gebruiker verwijderd.

Artikel 16 Aanpassen Privacystatement

 1. Studenten.net heeft het recht dit Privacystatement op elk gewenst moment aan te passen. In geval van aanpassing van het Privacystatement wordt de Gebruiker terzake geïnformeerd en zo nodig om toestemming gevraagd. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de Site van Studenten.net.
 2. Indien één of meer bepalingen van dit Privacystatement worden vernietigd of nietig worden verklaard, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen. Studenten.net zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 17 Verwijzingen en links

 1. De Site van Studenten.net bevat verwijzingen en/of (hyper)links naar één of meerdere websites van derden en websites van derden kunnen verwijzingen en/of links bevatten naar de Site van Studenten.net. Dit Privacystatement is niet van toepassing op deze websites. Wij raden Gebruiker aan het privacybeleid en/of de gebruikersvoorwaarden van de websites van deze anderen na te lezen zodat Gebruiker op de hoogte is hoe zij met zijn privacy omgaan.
 2. Verwijzingen en/of links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruiksgemak van de Site van Studenten.net te vergroten en Studenten.net is niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van (de inhoud van) deze websites.
 3. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de Site van Studenten.net opnemen, betekent dat geenszins dat Studenten.net instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Studenten.net op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de Site van Studenten.net.

Artikel 18 Cookies

De Site van Studenten.net maakt gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op de hardware (bijvoorbeeld computer of smartphone) van u als gebruiker achterlaat. Onder de term cookies valt hier ook zogeheten ‘lokale opslag’ en daarmee vergelijkbare technologieën. Cookies verhogen het gebruiksgemak van de Site van Studenten.net. De door cookies verkregen informatie wordt onder meer gebruikt om de Gebruiker te kunnen herkennen als eerdere bezoeker van de Site, om de activiteiten van de Gebruiker op de Site te volgen, om de behoeften van de Gebruiker te kunnen invullen, om een Account aan te kunnen bieden, om online-formulieren automatisch te kunnen voorzien van de Persoonsgegevens van de Gebruiker en om in andere opzichten het bezoek van de Gebruiker aan de Site van Studenten.net te vergemakkelijken. Cookies worden tevens gebruikt om Gebruikersnamen en toegangscodes te onthouden. Op het gebruik van cookies is het cookiestatement van toepassing. Lees hier de laatste versie van het cookiestatement voor meer informatie. 

Indien en voor zover met cookies ook Persoonsgegevens worden verwerkt vallen deze Persoonsgegevens onder dit Privacystatement. 


Artikel 6 Doeleinden verwerking