PRIVACY STATEMENT


Wij hechten veel belang aan je privacy. Wanneer je informatie aan ons verstrekt, zullen wij hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. Hoe wij dit doen en voor welke doeleinden wij de informatie gebruiken, staat omschreven in dit privacy statement.

Wie zijn wij?

 Dit is het privacy statement van Studenten.net. Studenten.net is een website van ASA Beheer B.V. De website van Studenten.net is een community platform voor studenten. Studenten.net houdt zich bezig met het genereren en delen van content, het maken van reclame dan wel het houden van acties en/of het aanbieden van kortingen specifiek voor studenten. ASA Beheer B.V. is verantwoordelijke als bedoeld in de wet- en regelgeving op het gebied van privacy voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en heeft haar hoofdkantoor aan de P.J. Oudweg 61 te (1314 CK) Almere

Wanneer verwerken wij jouw informatie?

Wij verwerken persoonsgegevens over jou op het moment dat jij je op enigerlei wijze tot ons wendt en je gegevens bij ons achterlaat.

Dit kan wanneer jij je op de site van Studenten.net aanmeldt voor verschillende diensten, registreert en/of daarvoor een gebruikersaccount aanmaakt. Je kunt je account op elk moment verwijderen, verbeteren, aanvullen, updaten, corrigeren en/of wijzigen.

Wij maken gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op de hardware (bijvoorbeeld computer of smartphone) van jou als gebruiker achterlaat om het gebruikersgemak van de website te vergroten. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij je naar het cookiestatement op onze website.

Voor welke doeleinden gebruiken wij je informatie?

Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken voor de navolgende doeleinden, indien je via de website aangeeft hiervan gebruik te willen maken en/of je hiervoor aanmeldt/inschrijft:

• om je registratie uit te kunnen voeren en te beheren;

• om je een account aan te kunnen laten maken en deze te beheren;

• om je deel te kunnen laten nemen aan de door Studenten.net (al dan niet in samenwerking met een derde) aangeboden acties;

• om je deel te kunnen laten nemen aan (andere) via de website aangeboden diensten;

• om je een nieuwsbrief toe te kunnen sturen.

Ook kunnen wij je informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde derden door plaatsing van informatie hieromtrent op onze website.

Eveneens kunnen wij je persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden gebruiken:

• voor legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder het uitvoeren van marktanalyses, het doen van data analyses, bijhouden van statistieken;
• om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
• om je te informeren over aanpassingen in onze dienstverlening en/of updates van de website van Studenten.net, die van belang zijn voor je om te weten, tenzij je aangeeft dat je geen prijs stelt hierop. Een dergelijk verzoek kun je richten aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, mevrouw mr. Y. van Houte, op de wijze als nader aangegeven onder ‘Contact’ hierna.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Studenten.net verwerkt onder meer de navolgende persoonsgegevens:

• NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);

• je gebruikersnaam en wachtwoord;

• e-mailadres, telefoonnummer, overige contactgegevens;

• geboortedatum, geslacht;

• opleidingsinstituut, studiejaar; 

• het bezit van een rijbewijs.

Voor het aanmaken van een account zijn voornaam, achternaam en wel of geen nieuwsbrief ontvangen verplicht om in te vullen en je gebruikersnaam en wachtwoord dienen wij voor het beheer van je account te verwerken. De overige van de hiervoor genoemde persoonsgegevens zijn optioneel en verwerken wij dus alleen indien je deze opneemt in je profiel.

Eén of meer van de voorgaande persoonsgegevens kunnen worden verwerkt via je social media profiel indien je daarvoor toestemming geeft.

Grondslagen van verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens verwerken wij op de navolgende rechtsgronden:

• de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst die is of wordt aangegaan met jou, hiervan is sprake als je een account aanmaakt;

• de persoonsgegevens worden verwerkt indien je hiervoor toestemming of uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Een gegeven toestemming kan te allen tijde weer worden ingetrokken, wat betekent dat wij vanaf dat moment het betreffende persoonsgegeven niet meer verwerken voor het doeleinde waarvoor toestemming is gevraagd.

• de gegevensverwerking is noodzakelijk in verband met een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang dat wij hebben, te weten:

- legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder het uitvoeren van marktanalyses, het doen van data analyses, bijhouden van statistieken;

- naleving van wet- en regelgeving;

- om je te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur).

Beveiliging van je informatie

Wij spannen ons tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om alle persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers werkzaam voor Studenten.net, die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Hoe word je informatie gedeeld?

Jouw persoonsgegevens worden gedeeld met externe partijen; personen en bedrijven buiten onze onderneming. Wij maken namelijk gebruik van externe bedrijven, leveranciers (waaronder zogenaamde bewerkers/verwerkers) die op ons verzoek specifieke taken of opdrachten uitvoeren en met wie jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld.

- Er wordt gebruikt gemaakt van een externe cloud provider voor de opslag en het beheer van je persoonsgegevens.

- De onlineshoppingsportal STUFI wordt beheerd door een externe partij, The Cashback Company.

Wij verstrekken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze externe partijen om hun werkzaamheden te doen.

Ook kunnen wij jou persoonsgegevens aan andere externe partijen verstrekken, indien wij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, door middel van een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis zijn gerechtigd of worden verplicht, dan wel wanneer wij daartoe toestemming van jou voor hebben verkregen.

Hoelang word je informatie bewaard?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard overeenkomstig wet- en regelgeving en voor zolang noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

We bewaren je persoonsgegevens voor zolang je een gebruikersaccount bij ons hebt. Je kunt op elk moment besluiten je gebruikersaccount verwijderen. Al je persoonsgegevens zullen dan worden verwijderd.

Wat zijn je rechten?

Je kunt ons op elk gewenst moment verzoeken om inzage in je persoonsgegevens of om het wijzigen, aanvullen of verwijderen ervan. Via je account kun je ook zelf je persoonsgegevens inzien en deze aanvullen en/of wijzigen.

Daarnaast kun je ons verzoeken om je persoonsgegevens over te dragen (dataportabiliteit).

Recht van bezwaar

Ook met bezwaren over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan en/of indien je geen informatie van ons wenst te ontvangen over onze dienstverlening, aanbiedingen en/of overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur), kun je je tot ons wenden.

Je verzoeken en/of bezwaren kun je richten aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, mevrouw mr. Y. van Houte op de wijze als nader aangegeven onder ‘Contact’.

Bij vragen, opmerkingen en klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot dit privacy statement of de manier waarop wij je persoonsgegevens registreren, gebruiken of verwerken, dan verzoeken wij je contact op te nemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, mevrouw mr. Y. van Houte, op de wijze als nader aangegeven onder ‘Contact’. Je hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mevrouw mr. Y. van Houte, Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) privacy@usgpeople.nl USG People The Netherlands B.V. P.J. Oudweg 61 1314 CK Almere

Verwijzingen en links

De website van Studenten.net bevat verwijzingen en/of (hyper)links naar één of meerdere websites van derden en websites van derden kunnen verwijzingen en/of links bevatten naar de website van Studenten.net. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites. Wij raden je aan het privacybeleid en/of de gebruikersvoorwaarden van de websites van deze anderen na te lezen zodat je op de hoogte bent hoe zij met je persoonsgegevens omgaan. Verwijzingen en/of links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruiksgemak van onze website van Studenten.net te vergroten. Studenten.net is niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en het bezoek en gebruik daarvan. Aanpassingen privacy statement Wij kunnen dit privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is altijd via onze website te raadplegen.